Skip to main content

Vibrirati značenje

šta znači Vibrirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Vibrirati (latinski vibrare) drhtati, trepereti, klatiti se, njihati se; vitlati, mahati.

Reč Vibrirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. вибраре) дрхтати, треперети, клатити се, њихати се; витлати, махати.


Vibroskop fiz. sprava za posmatranje treperenja....
Vibrografija fiz. nauka o treperenju zvučnih tela....
Vibrograf fiz. sprava koja automatski beleži treptaje zvučnih tela posredstvo...
Vibrogram fiz. zvučna krivulja koja se dobije pomoću vibrografa; fonautogram....
Vibrioni pl. kratke, zavojite bakterije, npr. izazivači kolere....
Vibrafon muz. džez-instrument sastavljen od metalnih ploča nanizanih na pokr...
Sve reči na slovo v