Skip to main content

ženantan značenje

šta znači ženantan

Na latinici: Definicija i značenje reči ženantan (fr. genant) dosadan, tegoban, mučan, nepriličan, nezgodan; koji se usteže, stidljiv, snebivljiv.

Reč ženantan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. генант) досадан, тегобан, мучан, неприличан, незгодан; који се устеже, стидљив, снебивљив.


Zenitizam filozofija jedne, u V veku u Kini osnovane, a u HŠ presađene u Japa...
Zenitalan koji se nalazi u zenitu, tj. tačno nad temenom posmatrača, npr. zeni...
Zenit najviša tačka na nebu, ona koja stoji vertikalno nad temenom posmat...
Zenđiluk bogatstvo, blagostanje....
Zend-Avesta „živa reč", sveta knjiga zendskog naroda, tj. starih Persijanaca i ...
Zend stari persijski jezik, onaj kojim je napisana Zend-Avesta, najstari...
Sve reči na slovo z