Skip to main content

Agracijacija značenje

šta znači Agracijacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agracijacija (od latinske reči: aggratiatio) pomilovanje.

Reč Agracijacija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. аггратиатио) помиловање.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a