Skip to main content

Agrafa značenje

šta znači Agrafa

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrafa

(fr. agraffe) 2. kopča, spojka (kao nakit).

Reč Agrafa sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. аграффе) 2. копча, спојка (као накит).


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a