Skip to main content

Agrama značenje

šta znači Agrama

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrama (tur. ograma) velika, teška bolest.

Reč Agrama sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. ограма) велика, тешка болест.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a