Skip to main content

Agrama značenje

Šta znači Agrama

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrama (tur. ograma) velika, teška bolest.

Reč Agrama napisana unazad: amarga

Agrama se sastoji od 6 slova.

Šta je Agrama

На Ћирилици: (тур. ограма) велика, тешка болест.

Slično: 
Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a