Skip to main content

Agramatizam značenje

Šta znači Agramatizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Agramatizam (od grčke reči: a- ne, gramma slovo) nesposobnost stvaranja ili razumevanja rečenica

Reč Agramatizam napisana unazad: mazitamarga

Agramatizam se sastoji od 11 slova.

Šta je Agramatizam

На Ћирилици: (грч. а- не, грамма слово) неспособност стварања или разумевања реченица

Slično: 
Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a