Skip to main content

Agrarni značenje

šta znači Agrarni

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrarni (latinski agrarius) koji se tiče zemlje, zemljoradnički, poljoprivredni; agrarna reforma reforma kojoj je zadatak da izmeni, iz socijalnih i nacionalnih obzira, srazmeru malih i velikih poseda parcelacijom ovih poslednjih, i da ukloni preostatke feudalnog zemljišnog ureñenja,to jest da pomogne onima koji nemaju svoje zemlje da doñu do nje; agrarni zakoni zakoni kojima je cilj popravke društve-no-privrednog položaja zemljoradničkog staleža

Reč Agrarni sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аграриус) који се тиче земље, земљораднички, пољопривредни; аграрна реформа реформа којој је задатак да измени, из социјалних и националних обзира, сразмеру малих и великих поседа парцелацијом ових последњих, и да уклони преостатке феудалног земљишног уреñења, тј. да помогне онима који немају своје земље да доñу до ње; аграрни закони закони којима је циљ поправке друштве-но-привредног положаја земљорадничког сталежа


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a