Skip to main content

Agresivan značenje

šta znači Agresivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Agresivan

 (latinski aggressivus) nasrtljiv, nale-tljiv, kidisav, koji kidiše, sklon da napada, napadan.

Reč Agresivan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: &нбсп;(лат. аггрессивус) насртљив, нале-тљив, кидисав, који кидиšе, склон да напада, нападан.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a