Skip to main content

Agresor značenje

šta znači Agresor

Na latinici: Definicija i značenje reči Agresor (latinski aggressor) nasrtljivac, napa-dač, napadačka ili izazivačka strana

Reč Agresor sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аггрессор) насртљивац, напа-дач, нападачка или изазивачка страна


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a