Skip to main content

Agrobotanika značenje

šta znači Agrobotanika

Na latinici: Definicija i značenje reči Agrobotanika (od grčke reči: agr6s, botane trava) nauka koja proučava morfološke i fiziološke osobine kulturnih biljaka.

Reč Agrobotanika sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. агр6с, ботане трава) наука која проучава морфолошке и физиолошке особине културних биљака.


Agrumi vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus . ad p...
Agrocenoze biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće...
Agrohemija , deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivan...
Agrofitotehnika agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih bil...
Agrotehnika obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava ....
Agrosfera deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji....
Sve reči na slovo a