Skip to main content

ćezap značenje

šta znači ćezap

Na latinici: Definicija i značenje reči ćezap (tur. kezzap, pere. tizab oštra voda) šalitrina kiselina kao sredstvo za izdvajanje zlata i srebra.

Reč ćezap sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. кеззап, пере. тизаб оштра вода) шалитрина киселина као средство за издвајање злата и сребра.


Cezura metr. presek, prelom, usek, ritmički odmor u polovini jednog stiha ...
Cezijum hem. elemenat iz grupe alkalnih metala, atomska masa 132,90; red. b...
Cezaropapizam odnos između crkve i države po kome je svetovni vladalac u isto vre...
Cezarizam demokratsko-autokratski sistem vladavine kakav je uveo Cezar; apsolu...
Cezar porodično ime rimske patricijske porodice Julija; docnije su ga uzel...
ćezap šalitrina kiselina kao sredstvo za izdvajanje zlata i srebra....
Sve reči na slovo c