Skip to main content

Dilema značenje

šta znači Dilema

Na latinici: Definicija i značenje reči Dilema (od grčke reči: dilemma) neprijatan položaj u kojem se čovek nalazi kad treba ili mora da bira izmeću dve podjednako neprijatne stvari; logika: zaključak u kojem je prva pre-misa hipotetičan sud, a druga disjunkti-van (polilela).

Reč Dilema sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. дилемма) непријатан положај у којем се човек налази кад треба или мора да бира измећу две подједнако непријатне ствари; лог. закључак у којем је прва пре-миса хипотетичан суд, а друга дисјункти-ван (полилела).


DILATACIJA SRCA Dilatirana kardiomiopatija se karakteriše dilatacijom srčanih šupljin...
Dilucija razblažavanje, rastvaranje, umanjivanje jačine....
Dilucidirati osvetliti, ra-svetliti; objasniti, protumačiti....
Dilucidacija prav. objašnjenje, tumačenje....
Dilucida intervala il. med. svetli trenuci, tj. trenuci svesti i prisebnosti kod boles...
Diluirati razblažiti, npr. vino vodom; rastvoriti, rastopiti, oprati, zbrisati...
Sve reči na slovo d