Skip to main content

Dilema

Šta znači Dilema


Dilema značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Dilema (od grčke reči: dilemma) neprijatan položaj u kojem se čovek nalazi kad treba ili mora da bira izmeću dve podjednako neprijatne stvari; logika: zaključak u kojem je prva premisa hipotetičan sud, a druga disjunktivan (polilela).

Reč Dilema napisana unazad: amelid

Dilema se sastoji od 6 slova.

sta je Dilema

Slično:
Šta znači Dilucija razblažavanje, rastvaranje, umanjivanje jačine....
Šta znači Dilucidirati osvetliti, ra-svetliti; objasniti, protumačiti....
Šta znači Dilucidacija prav. objašnjenje, tumačenje....
Šta znači Dilucida intervala il. med. svetli trenuci, tj. trenuci svesti i prisebnosti...
Šta znači Diluirati razblažiti, npr. vino vodom; rastvoriti, rastopiti, oprati...
Šta znači Diluencije med. sredstva za razblaživanje. ...