Skip to main content

Efektni značenje

šta znači Efektni

Na latinici: Definicija i značenje reči Efektni (latinski effectus) stvarni, istinski; koji je u vezi sa efektima, koji se tiče efekata; efektna berza mesto gde trgovci zaključuju poslove sa hartijama od vrednosti i menične poslove; efektni posao ili efektna trgovina v. efekti.

Reč Efektni sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. еффецтус) стварни, истински; који је у вези са ефектима, који се тиче ефеката; ефектна берза место где трговци закључују послове са хартијама од вредности и меничне послове; ефектни посао или ефектна трговина в. ефекти.


Efervesceicije pl. materije koje kipte, uzaviru; sredstva koja izazivaju uzaviranj...
Efendi gospodin, gospodar, titula koju Turci daju učenim ljudima, naročito...
Efeminacija med. pojava ženskih osobina kod homoseksualnih muškaraca, naročito ...
Efeminator vet. hirurška sprava za vađenje spolnih žlezda kod ženskih grla....
Efemeron zool. insekt koji živi samo nekoliko časova....
Efemerida dnevnici; novine i periodični spisi uopšte; astr. godišnjaci u koji...
Sve reči na slovo e