Skip to main content

Efemeron značenje

šta znači Efemeron

Na latinici: Definicija i značenje reči Efemeron (od grčke reči: ephemeronto jest zoon jednodnev-na životinja)zoologija: insekt koji živi samo nekoliko časova.

Reč Efemeron sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. епхемерон тј. зоон једноднев-на животиња) зоол. инсект који живи само неколико часова.


Efervesceicije pl. materije koje kipte, uzaviru; sredstva koja izazivaju uzaviranj...
Efendi gospodin, gospodar, titula koju Turci daju učenim ljudima, naročito...
Efeminacija med. pojava ženskih osobina kod homoseksualnih muškaraca, naročito ...
Efeminator vet. hirurška sprava za vađenje spolnih žlezda kod ženskih grla....
Efemeron zool. insekt koji živi samo nekoliko časova....
Efemerida dnevnici; novine i periodični spisi uopšte; astr. godišnjaci u koji...
Sve reči na slovo e