Skip to main content

Egzaktan

Šta znači Egzaktan


Egzaktan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Egzaktan (latinski exigere iziskivati, exactus tačan) tačan, brižljiv, savestan, potpun, brojno određen; egzaktne nauke nauke koje teže za tačno određenim saznanjima, koja bi se mogla matematičkim i eksperimentalnim putem izložiti i dokazati, npr. matematika, fizika, hemija, astronomija i dr.

Reč Egzaktan napisana unazad: natkazge

Egzaktan se sastoji od 8 slova.

sta je Egzaktan

Slično:
Šta znači Egzundacija izlivanje reke iz korita...
Šta znači Egzulcerirati med. prouzrokovati čireve, gnojiti se, zagnojavati; ogrepst...
Šta znači Egzulceracija med. zapaljenje sa zagnojavanjem, dobijanje čira, čir....
Šta znači Egzultirati likovati, klicati, skakati od radosti....
Šta znači Egzultacija likovanje, klicanje, razdraganost, prevelika radost, skaka...
Šta znači Egzudirati iznojiti se, preznojavati se, pomoću; znojenja izbaciti ...