Skip to main content

Etablirati značenje

Šta znači Etablirati


Etablirati

latinica:

Definicija i značenje reči Etablirati (od francuske reči: etablir, latinski stabilire) utvrditi, osnovati, ustanoviti, zavesti, otvoriti, npr. trgovinu, fabriku islično:; etablirati se otvoriti sebi radnju, radionicu, fabriku; smestiti se, odomaćiti se, naseliti se, okućiti se, oženiti se.

Reč Etablirati napisana unazad: itarilbate

Etablirati se sastoji od 10 slova.

sta je Etablirati

Slično:
Šta znači Etaobiologija nauka koja proučava bio-loška svojstva jednog naroda....
Šta znači Etacizam izgovaranje grčkog slova kao dugog e, koje je uveo humani...
Šta znači Etatizirati podržaviti, podržavljivati, prevesti u državnu svojinu ili ...
Šta znači Etatizam jačanje državne intervencije u privredi; u širem značenju,...
Šta znači Etas doba, čovečji vek, doba života, život....
Šta znači Etarska ulja hem. lako isparljivi sastojci mnogih biljaka koji se dobija...