Skip to main content

Etaobiologija značenje

šta znači Etaobiologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Etaobiologija (od grčke reči: ethnos narod, bios život, logos reč, govor) nauka koja proučava bio-loška svojstva jednog naroda.

Reč Etaobiologija napisana unazad: etaobiologija i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. етхнос народ, биос живот, логос реч, говор) наука која проучава био-лошка својства једног народа.

Slično: 
Etaobiologija nauka koja proučava bio-loška svojstva jednog naroda....
Etacizam izgovaranje grčkog slova kao dugog e, koje je uveo humanista Erazm...
Etatizirati podržaviti, podržavljivati, prevesti u državnu svojinu ili pod držav...
Etatizam jačanje državne intervencije u privredi; u širem značenju, tendenci...
Etas doba, čovečji vek, doba života, život....
Etarska ulja hem. lako isparljivi sastojci mnogih biljaka koji se dobijaju destila...
Sve reči na slovo e