Skip to main content

Inverzija značenje

šta znači Inverzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Inverzija (latinski inversio obrtanje)gramatika: premetanje, premetnut red rečenica, kad zavisna rečenica dođe pre glavne gde hoće da se jače istakne smisao zavisne rečenice, npr.: Kud vojska pređe, tu trava ne raste; retorika: premet, obrtanje reda reči radi isti-canja onoga dela rečenice koji bi, u običnom redu reči, zauzimao manje vidno mesto, napr.: Za junačko pitaju se zdravlje (= hiperbaton); voj. obrazovanje ubojnog reda na način koji odstupa od uobičajenog, postrojavanje obrnutim redom;medicina: izvrat, izvraćenost, posuvraćenje, posuvraćenost (pojedinih šupljih organa), npr. materi-ce, creva, pri čemu unutarnja površina postane spoljašnjem, i obratno ;meteor. slučaj kad se na nekoj visini nađe topliji sloj vazduha nego što je sloj ispod njega dok je normalno da temperatura na većoj visini bude niža; u seksologiji: spolni život osoba koje svoje spolne prohteve mogu zadovoljiti samo na osobama spola kome i same pripadaju; hen. pretvaranje hemijskih stereoizomera iz jednog oblika u drugi, razlaganje složenih šećera na optički aktivne komponentama!-, suprotna operacija (npr. sabiranju je inverzno oduzimanje).

Reč Inverzija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. инверсио обртање) грам. преметање, преметнут ред реченица, кад зависна реченица дође пре главне где хоће да се јаче истакне смисао зависне реченице, нпр.: Куд војска пређе, ту трава не расте; рет. премет, обртање реда речи ради исти-цања онога дела реченице који би, у обичном реду речи, заузимао мање видно место, напр.: За јуначко питају се здравље (= хипербатон); вој. образовање убојног реда на начин који одступа од уобичајеног, постројавање обрнутим редом; мед. изврат, извраћеност, посувраћење, посувраћеност (појединих шупљих органа), нпр. матери-це, црева, при чему унутарња површина постане спољашњем, и обратно ;метеор. случај кад се на некој висини нађе топлији слој ваздуха него што је слој испод њега док је нормално да температура на већој висини буде нижа; у сексологији: сполни живот особа које своје сполне прохтеве могу задовољити само на особама спола коме и саме припадају; хен. претварање хемијских стереоизомера из једног облика у други, разлагање сложених шећера на оптички активне компонентама!-, супротна операција (нпр. сабирању је инверзно одузимање).


Invulnerabilitet neranljivost, nepovredljivost....
Invocirati prizvati, prizivati, dozivati, moliti da,dođe....
Involucija Jðijanje, zamotavanje, obmotavanje; zapl ::t, zamršaj; med. oronjava...
Involukrum zavoj, omotač, pokrivač, oblog; bot. ovojak....
Involvirati umotati, umota-vati, zametati, zamotavati, obviti, obvijati; imati u...
Involvencia pl. med. sredstva za ublažavanje i neutralizovanje žestine nekog le...
Sve reči na slovo i