Skip to main content

Kako se pravilno piše Marsej ili Marselj

Kako se piše Marsej

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu Marselj. Francusko ill i (obično krajnje) il iza vokala u srpskom se u zajedničkim imenicama prenosi kao lj: bataljon, detalj, fotelja, giljotina, medalja itd. U vlastitim imenima, starija transkripcija bila je takođe lj, kao u reči Bastilja (Bastille), ali je danas uobičajeno j, prema savremenom francuskom izgovoru: Mirej (Mireille), Rambuje (Rambouillet), Versaj (Versailles), Arkej (Arcueil), Montrej (Montreuil), Otej (Auteuil) i sl. Tradicionalni izuzeci su Marselj (Marseille) i Tiljerije (Tuileries). Samo sa lj upotrebljavaju se izvedenice marseljski, Marseljac, Marseljka, Marseljeza.


Maksimalan ili najmaksimalniji   Piše se maksimalan. Pridev maksimalan znači najveći moguć, najkrupniji. Ot...
Magistrand ili magistrant   Piše se magistrand. Ta imenica, kojom se označava onaj koji se sprema za ma...
Magaciner ili magacioner   Pravilno je i jedno i drugo. Oblik magacioner je uobičajen, ali se smatra i...
Mada ili ma da   Piše se i jedno i drugo. Zavisni veznik mada, koji znači iako, premda, i po...
Ma kako ili makako   Piše se ma kako. Rečca ma piše se odvojeno od priloga: ma gde, ma kad, ma k...
Mali medved ili Mali Medved   Piše se Mali medved. Prva reč u nazivima vasionskih tela i sazvežđa piše se...