Skip to main content

Kako se pravilno piše Maksimalan ili najmaksimalniji

Kako se piše Maksimalan

  Piše se maksimalan. Pridev maksimalan (od novolatinskog maximalis) znači najveći moguć, najkrupniji. Otuda taj pridev ne treba upotrebljavati u komparativu i superlativu (maksimalniji, najmaksimalniji). Iz latinskog smo preuzeli neke prideve koji u izvornom jeziku u sebi već sadrže superlativno značenje, tj. označavaju imenovano svojstvo u najvećoj mogućoj meri. Takvi su pridevi uglavnom načinjeni od latinskog superlativa, a to su, na primer, maksimalan, minimalan, optimalan, ali i ekstreman, esencijalan, idealan, minoran. Takve prideve ne treba porediti.


Maksimalan ili najmaksimalniji   Piše se maksimalan. Pridev maksimalan znači najveći moguć, najkrupniji. Ot...
Magistrand ili magistrant   Piše se magistrand. Ta imenica, kojom se označava onaj koji se sprema za ma...
Magaciner ili magacioner   Pravilno je i jedno i drugo. Oblik magacioner je uobičajen, ali se smatra i...
Mada ili ma da   Piše se i jedno i drugo. Zavisni veznik mada, koji znači iako, premda, i po...
Ma kako ili makako   Piše se ma kako. Rečca ma piše se odvojeno od priloga: ma gde, ma kad, ma k...
Mali medved ili Mali Medved   Piše se Mali medved. Prva reč u nazivima vasionskih tela i sazvežđa piše se...