Skip to main content

Kako se pravilno piše Sportistkinja ili sportiskinja

Kako se piše Sportistkinja

  Piše se sportistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kinja dolazi do odstupanja od gubljenja suglasnika, tj. ne vrši se uprošćavanje suglasničkih grupa radi lakšeg izgovora tih reči: čelistkinja, džudistkinja, finalistkinja, karatistkinja, pijanistkinja, solistkinja, šahistkinja, violinistkinja itd.


Španac ili Španjolac   Piše se Španac. Stanovnik Španije je Španac a stanovnica Špankinja. Prisvoj...
Spekulisati ili špekulisati   Pravilno je i jedno i drugo. Glagoli spekulisati i špekulisati mogu imati i...
špageti ili špagete   Piše se špageti. Ta imenica, kojom se označava vrsta tankih dugačkih makaro...
Speleologija ili spelologija   Piše se speleologija. To je složenica od grčkih reči spelaion i -logía . ...
špahtla ili špahla   Piše se špahtla. Ta imenica, kojom se označava metalna lopatica za nanošenj...
Spasiti ili spasti   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati glagol spasti. Obl...