Skip to main content

Kako se pravilno piše Dr ili dr.

Kako se piše Dr

  Piše se i jedno i drugo. Oblik bez tačke, dr, piše se u slučaju kad predstavlja skraćenicu za titulu doktor. To je sažeta skraćenica, sa prvim i poslednjim slovom reči. Pošto posle r nema više nijednog slova, ne piše se tačka. Oblik sa tačkom, dr., piše se u slučaju kad predstavlja skraćenicu za drugi ili drugo. To je početna skraćenica, svedena na početnu grupu suglasnika reči. Pošto posle r ima još slova, piše se tačka.


Dr ili dr.   Piše se i jedno i drugo. Oblik bez tačke, dr, piše se u slučaju kad predsta...
Drugačiji ili drukčiji   Pravilno je i jedno i drugo. Pridevi drugačiji i drukčiji imaju isto znač...
Drugačije ili drukčije   Pravilno je i jedno i drugo. Ta dva priloga imaju isto značenje i ravnoprav...
Dragičin ili Dragicin   Piše se Dragičin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
Drugaričin ili drugaricin   Piše se drugaričin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
Dršci ili drški   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice drška glase drš...