Skip to main content

Kako se pravilno piše Goreći ili gorući

Kako se piše Goreći

  Piše se i jedno i drugo. Goreći je glagolski prilog sadašnji od glagola goreti: veliko drvo je oslobađalo mnogo toplote goreći polako. Gorući je pridev, nasleđen iz staroslovenskog jezika, koji znači koji gori, koji je u plamenu ili zažaren, usijan. Upotrebljava se i u figurativnom značenju vrlo hitan, neodložan; veoma aktuelan: gorući problem, goruće pitanje i sl.


Gotovo ili skoro   Pravilno je i jedno i drugo. Gotovo i skoro podjednako su pravilni oblici: ...
Gorči ili gorčiji   Piše se gorči. Komparativ prideva gorak je gorči, a superlativ najgorči. ...
Godinu-dve ili godinu dve   Piše se godinu-dve. Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnost p...
Gornjomilanovački ili gornjo-milanovački   Piše se gornjomilanovački. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geograf...
Gori ili lošiji   Piše se i jedno i drugo. Gori je komparativ od prideva zao. Superlativ glas...
Gore-dole ili gore dole   Piše se gore-dole. Udvojeni prilozi pišu se sa crticom: brže-bolje, danas-...