Skip to main content

Kako se pravilno piše Gori ili lošiji

Kako se piše Gori

  Piše se i jedno i drugo. Gori je komparativ od prideva zao. Superlativ glasi najgori. Lošiji je komparativ od prideva loš. Superlativ glasi najlošiji. Oblici gori, najgori danas se upotrebljavaju kao komparativ i superlativ i od prideva loš i od prideva rđav (pored rđaviji, najrđaviji).


Gotovo ili skoro   Pravilno je i jedno i drugo. Gotovo i skoro podjednako su pravilni oblici: ...
Gorči ili gorčiji   Piše se gorči. Komparativ prideva gorak je gorči, a superlativ najgorči. ...
Godinu-dve ili godinu dve   Piše se godinu-dve. Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnost p...
Gornjomilanovački ili gornjo-milanovački   Piše se gornjomilanovački. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geograf...
Gori ili lošiji   Piše se i jedno i drugo. Gori je komparativ od prideva zao. Superlativ glas...
Gore-dole ili gore dole   Piše se gore-dole. Udvojeni prilozi pišu se sa crticom: brže-bolje, danas-...