Skip to main content

Kako se pravilno piše Kašičica ili kašikica

Kako se piše Kašičica

  Piše se i jedno i drugo. Kašičica je deminutiv od imenice kašika. Kašikica je hipokoristik od imenice kašika. Promena k u č ispred sufiksa -ica vrši se u deminutivima, dok u hipokoristicima po pravilu izostaje.


Kanap ili konopac   Piše se i jedno i drugo. Kanap je tanak konopac, uzica. Konopac je zanatsk...
Kamikaze ili kamikaza   Piše se kamikaze. Od japanskog kamikaze, prema kami i kaze . ...
Kadgod ili kad god   Piše se i jedno i drugo. Rečca god piše se spojeno sa prilogom kad kad nije...
Kaiševi ili kaiši   Pravilno je i jedno i drugo. Množina od imenice kaiš je kaiševi ili kaiši ...
Kao bajagi ili ko bajagi   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati izraz kao bajagi. ...
Kako kamile opstaju sa malo ili nimalo vode?   Za razliku od ljudi, kamile se uklapaju u suve predele kao ruka u rukavicu. ...