Skip to main content

Kako se pravilno piše Ko ili k’o

Kako se piše Ko

  Piše se kô. Oblici iz familijarnog (svakodnevnog) govora ko (= kao), došo (= došao), išo (= išao), kazo (= kazao), našo (= našao), reko (= rekao), stigo (= stigao) i sl. pišu se bez apostrofa, a sa znakom dužine (cirkumfleksom): kô, došô, išô, kazô, našô, rekô, stigô i sl.


Korisna ili koristna   Piše se korisna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor...
Kogod ili ko god   Piše se i jedno i drugo. Rečca god piše se spojeno sa zamenicom ko kad nije...
Koketerija ili koketarija   Piše se koketerija. Ta imenica, kojom se označava upadljivo izražavanje žel...
Kolegij ili kolegijum   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu kolegijum. ...
Kod kuće ili kući   Piše se i jedno i drugo. Uz glagole mirovanja upotrebljava se genitiv: biću...
Koštica ili košpica   Piše se koštica. Košpica jeste nestandardni, pokrajinski izraz za košticu....