Skip to main content

Kako se pravilno piše Kontrastni ili kontrasni

Kako se piše Kontrastni

  Piše se kontrastni. Glas t se čuva u pridevima od stranih osnova (to je slučaj odstupanja od gubljenja suglasnika, tj. t se ne gubi iz suglasničke grupe stn): aoristni, azbestni, karstni, protestni itd. Jedino za pridev robustni može se dozvoliti i pisanje robusni, budući da on nije, kao ostali pridevi, izveden od imenice sa st u osnovi. Čuva se stn i u domaćem prstni (prema prst) da ne bi došlo do mešanja sa prsni (prema prsa).


Korisna ili koristna   Piše se korisna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor...
Kogod ili ko god   Piše se i jedno i drugo. Rečca god piše se spojeno sa zamenicom ko kad nije...
Koketerija ili koketarija   Piše se koketerija. Ta imenica, kojom se označava upadljivo izražavanje žel...
Kolegij ili kolegijum   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu kolegijum. ...
Kod kuće ili kući   Piše se i jedno i drugo. Uz glagole mirovanja upotrebljava se genitiv: biću...
Koštica ili košpica   Piše se koštica. Košpica jeste nestandardni, pokrajinski izraz za košticu....