Skip to main content

Kako se pravilno piše Logaritam ili logoritam

Kako se piše Logaritam

  Piše se logaritam. Ta imenica, kojom se u matematici označava stepen, eksponent kojim treba stepenovati određenu osnovu da bi se dobio dati broj, potiče od novolatinskog logarithmus (od grčkog lógos – odnos, arithmós – broj).


Lobanja ili lubanja   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Logaritam ili logoritam   Piše se logaritam. Ta imenica, kojom se u matematici označava stepen, ekspo...
Lovčev ili lovcev   Piše se lovčev. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
Lozinci ili lozinki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice lozinka glase l...