Skip to main content

Kako se pravilno piše Magacin ili magazin

Kako se piše Magacin

  Piše se i jedno i drugo. I magacin i magazin upotrebljavaju se u značenju skladište, s tim što je prvi oblik običniji. U značenju ilustrovani list upotrebljava se samo imenica magazin (ali je nepotrebno pored izraza časopis, revija, žurnal).


Maksimalan ili najmaksimalniji   Piše se maksimalan. Pridev maksimalan znači najveći moguć, najkrupniji. Ot...
Magistrand ili magistrant   Piše se magistrand. Ta imenica, kojom se označava onaj koji se sprema za ma...
Magaciner ili magacioner   Pravilno je i jedno i drugo. Oblik magacioner je uobičajen, ali se smatra i...
Mada ili ma da   Piše se i jedno i drugo. Zavisni veznik mada, koji znači iako, premda, i po...
Ma kako ili makako   Piše se ma kako. Rečca ma piše se odvojeno od priloga: ma gde, ma kad, ma k...
Mali medved ili Mali Medved   Piše se Mali medved. Prva reč u nazivima vasionskih tela i sazvežđa piše se...