Skip to main content

Kako se pravilno piše Mala kola ili Mala Kola

Kako se piše Mala kola

  Piše se Mala kola. Prva reč u nazivima vasionskih tela i sazvežđa piše se velikim početnim slovom, dok se ostale reči, ako i same ne predstavljaju vlastito ime, pišu malim početnim slovom: Halejeva kometa, Kojperov pojas, Mali medved, Mali Magelanov oblak, Mlečni put, Ortov oblak, Velika kola, Veliki Magelanov oblak, Veliki medved itd.


Maksimalan ili najmaksimalniji   Piše se maksimalan. Pridev maksimalan znači najveći moguć, najkrupniji. Ot...
Magistrand ili magistrant   Piše se magistrand. Ta imenica, kojom se označava onaj koji se sprema za ma...
Magaciner ili magacioner   Pravilno je i jedno i drugo. Oblik magacioner je uobičajen, ali se smatra i...
Mada ili ma da   Piše se i jedno i drugo. Zavisni veznik mada, koji znači iako, premda, i po...
Ma kako ili makako   Piše se ma kako. Rečca ma piše se odvojeno od priloga: ma gde, ma kad, ma k...
Mali medved ili Mali Medved   Piše se Mali medved. Prva reč u nazivima vasionskih tela i sazvežđa piše se...