Skip to main content

Kako se pravilno piše Nadohvat ili na dohvat

Kako se piše Nadohvat

  Piše se nadohvat. To je prilog koji znači pri ruci, vrlo blizu (tako da se rukom može dohvatiti): nalazi se nadohvat. To je i predlog koji znači u neposrednoj blizini, blizu nečega. Upotrebljava se sa genitivom, obično u izrazu nadohvat ruke. Postoji i izraz na dohvatu, koji se piše kao dve odvojene reči. Dohvat je imenica muškog roda koja znači rastojanje do kojeg se može dohvatiti (rukom ili nekim predmetom), domašaj; razdaljina do koje nešto deluje, domet: biti na dohvatu artiljerije.


Našo ili naš’o   Piše se našô. Oblici iz familijarnog govora našo , došo , išo , kazo , ko ...
Nasuvo ili na suvo   Piše se i jedno i drugo. Prilog nasuvo, koji znači bez upotrebe vode ili ne...
Načuljiti (uši) ili naćuliti (uši)   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Naprotiv ili na protiv   Piše se naprotiv. To je prilog koji znači suprotno, u suprotnom položaju, n...
Nasred ili na sred   Piše se nasred. To je složeni predlog koji znači na sredini, u sredini, usr...
Na poček ili napoček   Piše se na poček. Mnoge predloške veze sa imenicama, mada se radi o ustalje...