Skip to main content

Kako se pravilno piše Naprotiv ili na protiv

Kako se piše Naprotiv

  Piše se naprotiv. To je prilog koji znači suprotno, u suprotnom položaju, naspramno: stajao je njoj naprotiv. To je i predlog koji znači prekoputa, naspram, prema: seo je za sto, naprotiv devojci koja mu se dopada. Upotrebljava se i u službi rečce za isticanje suprotnosti, u značenju protivno prethodno rečenom, suprotno od prethodno kazanog, nasuprot: on se, naprotiv, uopšte nije bunio.


Našo ili naš’o   Piše se našô. Oblici iz familijarnog govora našo , došo , išo , kazo , ko ...
Nasuvo ili na suvo   Piše se i jedno i drugo. Prilog nasuvo, koji znači bez upotrebe vode ili ne...
Načuljiti (uši) ili naćuliti (uši)   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Naprotiv ili na protiv   Piše se naprotiv. To je prilog koji znači suprotno, u suprotnom položaju, n...
Nasred ili na sred   Piše se nasred. To je složeni predlog koji znači na sredini, u sredini, usr...
Na poček ili napoček   Piše se na poček. Mnoge predloške veze sa imenicama, mada se radi o ustalje...