Skip to main content

Kako se pravilno piše Nakraj ili na kraj

Kako se piše Nakraj

  Piše se i jedno i drugo. Predlog nakraj piše se spojeno. Sa rečju u genitivu označava da se nešto nalazi ili biva na krajnjem, graničnom, ivičnom delu čega (kuća nakraj sela, nije joj ni nakraj pameti) ili u neposrednoj blizini, neposredno pored granice čega (grad nakraj mora). Odvojeno se piše kad se kraj može tumačiti kao imenica u akuzativu: stigli su na kraj puta.


Našo ili naš’o   Piše se našô. Oblici iz familijarnog govora našo , došo , išo , kazo , ko ...
Nasuvo ili na suvo   Piše se i jedno i drugo. Prilog nasuvo, koji znači bez upotrebe vode ili ne...
Načuljiti (uši) ili naćuliti (uši)   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Naprotiv ili na protiv   Piše se naprotiv. To je prilog koji znači suprotno, u suprotnom položaju, n...
Nasred ili na sred   Piše se nasred. To je složeni predlog koji znači na sredini, u sredini, usr...
Na poček ili napoček   Piše se na poček. Mnoge predloške veze sa imenicama, mada se radi o ustalje...