Skip to main content

Kako se pravilno piše Nanesen ili nanet

Kako se piše Nanesen

  Pravilno je i jedno i drugo. Trpni pridev od glagola naneti ima dva oblika – nanesen i nanet. Kod glagola čiji se infinitiv završava na -neti, trpni pridev ima dva podjednako uobičajena oblika, na -nesen i na -net: donesen i donet (od doneti), iznesen i iznet (od izneti), prenesen i prenet (od preneti), raznesen i raznet (od razneti), unesen i unet (od uneti), zanesen i zanet (od zaneti) itd. Nepravilno je nanešen (donešen, iznešen itd.).


Našo ili naš’o   Piše se našô. Oblici iz familijarnog govora našo , došo , išo , kazo , ko ...
Nasuvo ili na suvo   Piše se i jedno i drugo. Prilog nasuvo, koji znači bez upotrebe vode ili ne...
Načuljiti (uši) ili naćuliti (uši)   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Naprotiv ili na protiv   Piše se naprotiv. To je prilog koji znači suprotno, u suprotnom položaju, n...
Nasred ili na sred   Piše se nasred. To je složeni predlog koji znači na sredini, u sredini, usr...
Na poček ili napoček   Piše se na poček. Mnoge predloške veze sa imenicama, mada se radi o ustalje...