Skip to main content

Kako se pravilno piše Napišite u svesku ili napišite u svesci

Kako se piše Napišite u svesku napišite

  Piše se napišite u svesku. Uz imperativ glagola napisati (kao i glagola ispisati, pisati, prepisati, zapisati i sl.) upotrebljava se akuzativ, jer vrši službu dopune za mesto (akcenat je na glagolskoj radnji). Imenicom u akuzativu daje se saopštenje o mestu završetka radnje.


Našo ili naš’o   Piše se našô. Oblici iz familijarnog govora našo , došo , išo , kazo , ko ...
Nasuvo ili na suvo   Piše se i jedno i drugo. Prilog nasuvo, koji znači bez upotrebe vode ili ne...
Načuljiti (uši) ili naćuliti (uši)   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Naprotiv ili na protiv   Piše se naprotiv. To je prilog koji znači suprotno, u suprotnom položaju, n...
Nasred ili na sred   Piše se nasred. To je složeni predlog koji znači na sredini, u sredini, usr...
Na poček ili napoček   Piše se na poček. Mnoge predloške veze sa imenicama, mada se radi o ustalje...