Skip to main content

Kako se pravilno piše Nizbrdo ili niz brdo

Kako se piše Nizbrdo

  Piše se i jedno i drugo. Prilog nizbrdo, koji znači niz neku strminu, nadole, piše se spojeno: putić vodi nizbrdo do reke. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: sišla je brzo niz brdo. Isto važi i za uzbrdo, uz brdo.


Niži ili niskiji   Piše se niži. Komparativ prideva nizak je niži, a superlativ najniži. ...
Ni sa kim ili sa nikim   Piše se ni sa kim. Kada se odrična zamenica niko upotrebljava sa predlogom,...
Nimalo ili ni malo   Piše se i jedno i drugo. Prilog nimalo, koji znači ni najmanje, ni u kojoj ...
Ni u koga ili u nikoga   Piše se ni u koga. Kada se odrična zamenica niko upotrebljava sa predlogom,...
Nizbrdo ili niz brdo   Piše se i jedno i drugo. Prilog nizbrdo, koji znači niz neku strminu, nadol...
Ni na koga ili na nikoga   Piše se ni na koga. Kada se odrična zamenica niko upotrebljava sa predlogom...