Skip to main content

Kako se pravilno piše Osim ili sem

Kako se piše Osim

  Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi.


Osnovna skola Nazivi ustanova, preduzeća, društava: Matica srpska, Osnovna škola “Mladost”, Vojvođanska ...
Osam-devet ili osam devet   Piše se osam-devet. Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju p...
Osim ili sem   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Osvetljenje ili osvetlenje   Piše se osvetljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samogla...
Osećaj ili osećanje   Piše se i jedno i drugo. Imenica osećaj upotrebljava se uglavnom u fiziološ...
Oštrokondža ili oštrokonđa   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običnija imenica oštrokonđa. ...