Skip to main content

Kako se pravilno piše Spremačicin ili spremačičin

Kako se piše Spremačicin

  Piše se spremačicin. U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završavaju na -čica dolazi do odstupanja od palatalizacije (c ne prelazi u č ispred i) da bi se izbeglo udvajanje sloga či: devojčicin, igračicin, jahačicin, klizačicin, krojačicin, pevačicin, prodavačicin i sl.


Španac ili Španjolac   Piše se Španac. Stanovnik Španije je Španac a stanovnica Špankinja. Prisvoj...
Spekulisati ili špekulisati   Pravilno je i jedno i drugo. Glagoli spekulisati i špekulisati mogu imati i...
špageti ili špagete   Piše se špageti. Ta imenica, kojom se označava vrsta tankih dugačkih makaro...
Speleologija ili spelologija   Piše se speleologija. To je složenica od grčkih reči spelaion i -logía . ...
špahtla ili špahla   Piše se špahtla. Ta imenica, kojom se označava metalna lopatica za nanošenj...
Spasiti ili spasti   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati glagol spasti. Obl...