Skip to main content

Kako se pravilno piše Stigo ili stig’o

Kako se piše Stigo

  Piše se stigô. Oblici iz familijarnog (svakodnevnog) govora stigo (= stigao), došo (= došao), išo (= išao), kazo (= kazao), ko (= kao), našo (= našao), reko (= rekao) i sl. pišu se bez apostrofa, a sa znakom dužine (cirkumfleksom): stigô, došô, išô, kazô, kô, našô, rekô i sl.


štranga ili štranjga   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Stigo ili stig’o   Piše se stigô. Oblici iz familijarnog govora stigo , došo , išo , kazo , k...
Stojećke ili stojećki   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Strože ili strožije   Piše se strože. Komparativ priloga strogo je strože, a superlativ najstrože...
Stari Grci ili Stari Grci   Piše se stari Grci. Reč stari shvata se kao neobavezni i ispustivi atribut,...
Stroži ili strožiji   Piše se stroži. Komparativ prideva strog je stroži, a superlativ najstroži....