Skip to main content

Kšatrija značenje

šta znači Kšatrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Kšatrija (ind.) druga po redu indijska ka-sta, koju sačinjavaju ratnici i narodni prvaci; pripadnik ove kaste.

Reč Kšatrija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (инд.) друга по реду индијска ка-ста, коју сачињавају ратници и народни прваци; припадник ове касте.


Kšatrija druga po redu indijska ka-sta, koju sačinjavaju ratnici i narodni pr...
Ksantofil vot. žuta boja u hromoplasta; žutilo lišća, žuti pigment koji sadrž...
Ksantopsija ned. žutovidost ....
Ksantom med. benigni žućkasti tumor, obično na gornjoj veđi....
Ksantogen hen. materija koju sadrže lišće i cvetovi i koja, spojena sa alkali...
Ksantipa „žuta kobila"; ime zle i goropadne žene Sokratove; fig. aspida, zla...
Sve reči na slovo k