Skip to main content

Laberdan značenje

šta znači Laberdan

Na latinici: Definicija i značenje reči Laberdan (hol. labberdaan) svež bakalar, priređen kao sleđ (ili: haringa)

Reč Laberdan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (хол. лаббердаан) свеж бакалар, приређен као слеђ (или: харинга)


Laburisti pl. pristalice, članovi britanske Radničke stranke . ...
Labrum usna ; ivica suda; posuda za pranje....
Labride zool. usnače, usta-šice ....
Labradorit št. stena u kojoj je glavni sasto-jak mineral labrador....
Labrador diž. mineral iz grupe feld-spata — bazičnih silikata — u kojima kalc...
Laborirati raditi; Hem. luči-ti, destilovati, topiti; med. trpeti, bolovati, le...
Sve reči na slovo l