Skip to main content

Labrador značenje

šta znači Labrador

Na latinici: Definicija i značenje reči Labrador (po Labradoru, severnoameričkom poluostrvu) diž. mineral iz grupe feld-spata — bazičnih silikata — u kojima kalcijum preovlaćuje nad natrijumom; upotrebljava se za izradu nakita i ukra-snih predmeta

Reč Labrador sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (по Лабрадору, северноамеричком полуострву) диж. минерал из групе фелд-спата — базичних силиката — у којима калцијум преовлаћује над натријумом; употребљава се за израду накита и укра-сних предмета


Laburisti pl. pristalice, članovi britanske Radničke stranke . ...
Labrum usna ; ivica suda; posuda za pranje....
Labride zool. usnače, usta-šice ....
Labradorit št. stena u kojoj je glavni sasto-jak mineral labrador....
Labrador diž. mineral iz grupe feld-spata — bazičnih silikata — u kojima kalc...
Laborirati raditi; Hem. luči-ti, destilovati, topiti; med. trpeti, bolovati, le...
Sve reči na slovo l