Skip to main content

Labijalizacija značenje

šta znači Labijalizacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Labijalizacija (latinski labium usna) lingvistika: izgovor glasova (vokala) praćen zaokruglji-vanjem i isturanjem usana

Reč Labijalizacija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. лабиум усна) лингв. изговор гласова (вокала) праћен заокругљи-вањем и истурањем усана


Laburisti pl. pristalice, članovi britanske Radničke stranke . ...
Labrum usna ; ivica suda; posuda za pranje....
Labride zool. usnače, usta-šice ....
Labradorit št. stena u kojoj je glavni sasto-jak mineral labrador....
Labrador diž. mineral iz grupe feld-spata — bazičnih silikata — u kojima kalc...
Laborirati raditi; Hem. luči-ti, destilovati, topiti; med. trpeti, bolovati, le...
Sve reči na slovo l