Skip to main content

Nagnuti značenje

šta znači Nagnuti

Na latinici: Definicija i značenje reči Nagnuti Nagnuti znači dati kosi pravac čemu, dovesti što u kos položaj; nakriviti; a. doći u kos položaj; nakriviti se b. sagnuti glavu preko čega (ograde, prozora islično:)

Reč Nagnuti sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: Нагнути значи дати коси правац чему, довести што у кос положај; накривити; а. доћи у кос положај; накривити се б. сагнути главу преко чега (ограде, прозора и сл.)


Nagnuti Nagnuti znači dati kosi pravac čemu, dovesti što u kos položaj; nakriv...
Nagor zool. vrsta afričkih antilopa...
Nagit grudva nekog plemenitog metala, naročito zlata....
Nagari naziv za najmlađu staroindij-sku azbuku, kojom se obično štampa san-...
Nagana vet. vrsta stočne bolesti od koje najviše stradaju goveda ....
Nagajka debeo kozački bič sa kratkim bičaljem, knuta. ...
Sve reči na slovo n