Skip to main content

Ofanzivan značenje

šta znači Ofanzivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Ofanzivan (fr. offensif) napadni, napadački, koji služi za napad; ofanzivna po-ložaji vojska: položaji koji treba da posluže kao osnova za iznenadan napad na neprijatelja, ili da namame neprijatelja da pređe u napad; ofanzivna pripreme pripreme za napad; ofanzivna rat napadni rat, napadački rat; ofanzivni savez savez za napad; ofanzivna i defanzivni savez savez za napad i odbranu.

Reč Ofanzivan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. оффенсиф) нападни, нападачки, који служи за напад; офанзивна по-ложаји вој. положаји који треба да послуже као основа за изненадан напад на непријатеља, или да намаме непријатеља да пређе у напад; офанзивна припреме припреме за напад; офанзивна рат нападни рат, нападачки рат; офанзивни савез савез за напад; офанзивна и дефанзивни савез савез за напад и одбрану.


Ofanzivan napadni, napadački, koji služi za napad; ofanzivna po-ložaji voj. p...
Ofanziva voj. napad; nastu-panje; napadačko i izazivačko draganje; preći u o...
Sve reči na slovo o