Skip to main content

Pneuma značenje

šta znači Pneuma

Na latinici: Definicija i značenje reči Pneuma (od grčke reči: pneuma dah) dah, vazduh, eterična vatra; životna snaga, duh života, duh, duša; fil. kod gnostkčara: božanska klica života u svetu; u hrišćanskoj teologiji: sveti Duh.

Reč Pneuma sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. пнеума дах) дах, ваздух, етерична ватра; животна снага, дух живота, дух, душа; фил. код гносткчара: божанска клица живота у свету; у хришћанској теологији: свети Дух.


Pneumotoraks med. ucrpllvanje vazduha u pluća tuberkuloznih bolesnika da bi se o...
Pneumotomija med. operacija pluća u cilju uklanjanja nakupljenog gnoja, stranih t...
Pneumoragija «ed. krvarenje iz pluća, pljuvanje krvi....
Pneumopleuritis med. istovremeno zapaljenje pluća i plućne maramice....
Pneumopiotoraks med. skupljanje vazduha i gnoja u grudnom košu....
Pneumoperikardijum med. skupljanje vazduha u osrđu....
Sve reči na slovo p