Skip to main content

Pneumograf značenje

šta znači Pneumograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Pneumograf (od grčke reči: pneuma, grapho pišem, beležim)medicina: aparat koji grafički beleži kretanje grudnog koša pri disanju.

Reč Pneumograf sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пнеума, грапхо пишем, бележим) мед. апарат који графички бележи кретање грудног коша при дисању.


Pneumotoraks med. ucrpllvanje vazduha u pluća tuberkuloznih bolesnika da bi se o...
Pneumotomija med. operacija pluća u cilju uklanjanja nakupljenog gnoja, stranih t...
Pneumoragija «ed. krvarenje iz pluća, pljuvanje krvi....
Pneumopleuritis med. istovremeno zapaljenje pluća i plućne maramice....
Pneumopiotoraks med. skupljanje vazduha i gnoja u grudnom košu....
Pneumoperikardijum med. skupljanje vazduha u osrđu....
Sve reči na slovo p