Skip to main content

Sekunda značenje

Šta znači Sekunda

Na latinici: Definicija i značenje reči Sekunda (latinski secundus drugi, drugi po redu, secunda od od latinske reči: pars minuta secunda drugi umanjeni deo, pa je ostalo, kratkoće radi, samo secunda) šezdeseti deo lučne minute ili vremenske minute (up. munuta); mač. drugi način izvođenja udarca mačem; muz. drugi ton posle osnovnog tona; sekunda menice druga menica (v. traga); sekunda vuna manje fina vuna, vuna druge vrste;fizika: jedna od osnovnih mernih jedinica po Međunarodnom sistemu jedinica = trajanju 9.192.631.770 perioda zračenja koje odgovara prelazu između dva hiperfina nivoa osnovnog stanja atoma cezijuma 133; oznaka s; sekundno klatno klatno čije jedno klaćenje traje jednu sekundu pro sekunde (latinski pro secundo) drugo.

Reč Sekunda napisana unazad: adnukes

Sekunda se sastoji od 7 slova.

Šta je Sekunda

На Ћирилици: (лат. сецундус други, други по реду, сецунда од нлат. парс минута сецунда други умањени део, па је остало, краткоће ради, само сецунда) шездесети део лучне минуте или временске минуте (уп. мунута); мач. други начин извођења ударца мачем; муз. други тон после основног тона; секунда менице друга меница (в. трага); секунда вуна мање фина вуна, вуна друге врсте; физ. једна од основних мерних јединица по Међународном систему јединица = трајању 9.192.631.770 периода зрачења које одговара прелазу између два хиперфина нивоа основног стања атома цезијума 133; ознака с; секундно клатно клатно чије једно клаћење траје једну секунду про секунде (лат. про сецундо) друго.

Slično: 
Sekcio cezarea med. carski rez ; kajzeršnit. ...
Sekcio aurea sekcio divina geom. podeljenost jedne duži tačkom tako da se manji deo ima prema v...
Sekcija 1. med. sečenje, paranje, otvaranje leša; 2. odeljenje, deo ; 3. ode...
Sekundus pr. drugi, drugi po redu, sledeći; prav. onaj kojo nasleđuje ako pr...
Sekundogenitura prav. drugo rođenje, prava drugog sina i njegovih naslednika na nas...
Sekundni koji se tiče sekunde, koji pripada sekundi, koji je u vezi sa sekundo...
Sve reči na slovo s