Skip to main content

Traktor značenje

šta znači Traktor

Na latinici: Definicija i značenje reči Traktor (latinski trahere vući, od latinske reči: tractor) teglilac, mašina motornog voza; motorni deo kod motornog pluga.

Reč Traktor napisana unazad: traktor i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. трахере вући, нлат. трацтор) теглилац, машина моторног воза; моторни део код моторног плуга.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači