Skip to main content

Transcendentan značenje

šta znači Transcendentan

Na latinici: Definicija i značenje reči Transcendentan (latinski transscendens, transscendere prelaziti, prevazilaziti) 1. matematika: koji se ne može izraziti algebarski (npr. broj l — odnos obima kruga prema prečni-ku, broj e — osnova prirodnih ili Nepe-rovih logaritama, goniometrijske funk-cije — sinus, kosinus, tangens itd.); 2. fil. koji prelazi granice mogućeg iskustva, koji prelazi granice prostornovremenske stvarnosti, koji je izvan ili iznad mogućnosti čulnog opažanja, natčulan, natpri-rodan, hiperfizički;suprotno: imanentan.

Reč Transcendentan napisana unazad: transcendentan i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. транссценденс, транссцендере прелазити, превазилазити) 1. мат. који се не може изразити алгебарски (нпр. број л — однос обима круга према пречни-ку, број е — основа природних или Непе-рових логаритама, гониометријске функ-ције — синус, косинус, тангенс итд.); 2. фил. који прелази границе могућег искуства, који прелази границе просторновременске стварности, који је изван или изнад могућности чулног опажања, натчулан, натпри-родан, хиперфизички; супр. иманентан.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo t